Fôn-hìn-muk

Fôn-hìn-muk (鸛形目, ho̍k-miàng: Ciconiiformes) chhai tiâu-lui chhòn-thúng fûn-lui ne-thúng chûng he tiâu-kong chûng ke yit-ke muk.

Fôn-hìn-muk.