Fân-son (番檨), fe̍t-chá ham cho son-é (檨仔), he chhiòn-khiù ngie̍t-tai thi-khî kóng-yit châi-phì yông-yuk chhut-sán ke súi-kó phín-chúng.

Mango and cross sections.jpg
Mango tree Kerala in full bloom.jpg