Erlangen he Tet-koet Bayern-pâng Mittelfranken Hàng-chṳn-khî ke yit-chho Chhṳ̍t-hot-sṳ, Chúng mien-chit 76.90 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 106,423-ngìn (2014-ngièn).

Erlangen.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá