Dodol betawi

Dodol betawi he yit-chúng Yin-nì pán chṳ̂-yit , he Ngâ-kâ-tha̍t ke pún-thi ngìn-mìn ke chhòn-thúng sṳ̍t-vu̍t. Liá-chúng pán ke cho-fap he sṳ́-yung nò-mí fún lâu vû-set thông.