Tet-khiùn (德勤, Deloitte Touche Tohmatsu, vì ㄧ Koet-chi sin Fi-kie-sṳ̂ Sṳ-vu-só chû-chṳt, he si thai Koet-chi Fi-kie-sṳ̂ Sṳ-vu-só chṳ̂-yit, muk-chhièn chhiòn-khiù chûng-vùn phín-phài miàng-chhṳ̂n-vì Tet khiùn.

Deloitte.
Deloitte.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chó-khì kiê-thonPhiên-siá

Kiet-kèuPhiên-siá

Fu̍k-vu hàng ngia̍pPhiên-siá

Fu̍k-vu liâng-vetPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá