Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald he yit-chho vi yî Tet-koet tûng-pet-phu, Brandenburg-pâng ke Yen. Chúng mien-chit 2,261 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 160,793-ngìn (2013-ngièn).

Dahme-Spreewald.
Dahme-Spreewald fui-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯