Chit-fûn-péu

Chit-fûn-péu

  • Yù-lî hàm-su chit-fûn-péu
  • Mò-lî hàm-su chit-fûn-péu
  • Sâm-kok hàm-su chit-fûn-péu
  • Chṳ́-su hàm-su chit-fûn-péu
  • Tui-su hàm-su chit-fûn-péu
  • Fán sâm-kok hàm-su chit-fûn-péu
  • Sûng-chì hàm-su chit-fûn-péu
  • Fán sûng-chì hàm-su chit-fûn-péu

Pâu-hàm  ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

 

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm ke chit-fûn-péu編輯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pâu-hàm sâm-kok hàm-su ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm fán sâm-kok hàm-su ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm chṳ́-su hàm-su ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm tui-su hàm-su ke chit-fûn-péu編輯

Pâu-hàm Sûng-chì hàm-su ke chit-fûn-péu編輯

Thin-chit-fûn編輯