Khôi-khí chú sién-tân
Chhiû-kui ke fûng-kín.

Chhiû-kui he yit ngièn tú ke thi sâm chak kui-chiet. Su chhai chhiû-kui voi lo̍k-ya̍p. Chhiû-kui ya he ńg-kuk sû-sṳ̀n ke kui-chiet.