Chhṳ-yù Pâng-sén (Yîn-ngî: Free State; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Vrystaat) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 129,480 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 2,745,590-ngìn. Sú-fú Bloemfontein.

Chhṳ-yù Pâng-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Chhṳ-yù Pâng-sén.


Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá