Chhìn-si (情緒) he tui yit lui chú-kôn ngin-tî (主觀認知) kîn-ngiam ke thúng-chhṳ̂n, pâu-hàm chhin tô kám-kok, sṳ̂-sióng, hàng-vì chung-ha̍p sán-sâng ke sîm-lî lâu sâng-lî chhong-thai. Chui phú-phien ke chhìn-si yû fôn-hí, fat-fó, sông-sîm, ngok-yèn (愕然), kiâng lâu oi.