Chet-kông-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chet-kông)
Liá-piên "Chet-kông-sén" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"浙江省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chet-kông-sén he Chûng-koet tûng-phu ke yit-ke sén, sén-fi Hông-Chiu.

Chet-kông-sén

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá