Chûng-la̍k-sṳ he Thòi-vân Thò-yèn-yen ke yit-ke sàng-sṳ.

Chûng-la̍k-sṳ

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Tsṳn-tshṳ phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá