Cebu-ngî (Sinugboanon) he yit-chúng chhai Fî-li̍t-pîn chûng-phu ke Visayas Khiùn-tó lâu nàm-phu Mindanao tó ke pet-phu ke ngî-ngièn, su̍k-yî nàm-tó ngî-ne Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k. Kîn-kí Mìn-chhu̍k-ngî (Ethnologue) chhí-hâ ke 1995-ngièn thúng-kie sṳ-sṳ, Cebu-ngî yû ngî-ngièn ngìn-khiéu chhêu-ko lióng-chhiên-van ngìn.

Cebu-ngî fûn-phu

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Cebu-ngî Wikipedia