Carl Linnaeus (1707-ngièn 5-ngie̍t 23-ngit – 1778-ngièn 1-ngie̍t 10-ngit) he Sui-tiên ke yit chak sâng-vu̍t-ho̍k-kâ lâu yî-sên. Khì he sâng-vu̍t fûn-lui-fap ke fat-mìn-chá.

Carl Linnaeus