C ngî-ngièn he yit chúng tung-iung thien-nó chhàng-sṳt ngî-ngièn.

C ngî-ngièn ke phiêu-chṳ

Yung C ngî-ngièn chhàng-sṳt tá chhut Hello World:

 #include <stdio.h>
 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }