C Sharp (C#) he yit chúng vu̍t-khien thô-hiong ke thien-nó chhàng-sṳt ngî-ngièn.

C# ke phiêu-chṳ

Ngî-fapPhiên-siá

Yung C# chhàng-sṳt tá chhut Hello World:

using System;

public class HelloWorld {

  public static void Main(string[] args) {
    Console.WriteLine("Hello world!");
  }
}