Brussels Sṳ

Pu-lû-set-ngì (Fap-ngî: Ville de Bruxelles; Hò-làn-ngî: Brussel) he Pí-li-sṳ̀ ke sú-tû lâu chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Êu-chû lièn-mèn ke chú-yeu hàng-chṳn kî-kèu só-chhai-thi. Pu-lû-set-ngì-sṳ vi-yî Pu-lû-set-ngì sú-tû-khî. Chhai m̀-thùng ke ngî-kin chûng, Pu-lû-set-ngì yû chho̍k m̀-thùng ke ngoi-yèn. Kì khó-nèn thoi-péu Pu-lû-set-ngì-sṳ (Pí-li-sṳ̀ ke Pu-lû-set-ngì sú-tû khî chûng chui-thai ke thi-fông chhṳ-chhṳ thí khi̍p Sú-fú, sòng-chhu ngìn-khiéu 140,000), ya khó-nèn thoi-péu Pu-lû-set-ngì sú-tû khî (kí 2008-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit thúng-kie, sòng-chhu ngìn-khiéu vì 1,067,162), fe̍t-chá ya khó-nèn yung-yî péu-sṳ Pu-lû-set-ngì sàng-sṳ khiên (sòng-chhu ngìn-khiéu 1,350,000). Chhai Êu-chû lièn-mèn ke si-chak chú-yeu kî-kèu chûng, Êu-chû lî-sṳ-fi, Êu-mèn Ve-yèn-fi lâu Êu-mèn lî-sṳ-fi vi-yî Pu-lû-set-ngì, nang yit-ke kî-kèu Êu-chû Ngi-fi chhai Pu-lû-set-ngì ya-yû-fûn chhú (chhiòn-thí Ngi-fi chhai Fap-koet sṳ̂ thi̍t là sṳ̂ páu), só-yî kì yû "Êu-chû sú-tû" ke mî-yî. Nang-ngoi, pet Thai-sî-yòng kûng yok chû-chṳt ke Chúng-phu ya sat-chhai Pu-lû-set-ngì. Pu-lû-set-ngì he yit-chak sûng-ngî sàng-sṳ, thûng-yung Fap-ngî lâu Hò-làn-ngî, Fap-ngî ke sṳ́-yung-chá cham kha tô-sú. Nang-ngoi, Thú-ngí-khì-ngî, Â-lâ-pak-ngî tén ngî-ngièn pûn Pu-lû-set-ngì ke Mu̍k-sṳ̂-lìm kóng-fàm sṳ́-yung.

Pu-lû-set-ngì
Brussels in Belgium and the European Union.svg
Flag Belgium brussels.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯