Bordeaux he vi-yî Fap-koet sî-nàm ke yit-ke kóng-khiéu sàng-sṳ, yúng-yû ngìn-khiéu 925,253-ngìn (1999-ngièn), he Fap-koet vi kî Pâ-lì, Lyon, Marseille chṳ̂-heu ke thi-si thai sàng-sṳ. Kì he Acquitaine Thai-khî lâu Gironde-sén ke Sú-fú. Bordeaux he Êu-chû ke kiûn-sṳ, hòng-thiên lâu hòng-khûng ke ngièn-kiu lâu chṳ-chho chûng-sîm, si̍p-chûng liáu yì Êu-chû hòng-khûng Fòng-vu lâu Hòng-thiên Kûng-sṳ̂, Thai-le̍t-sṳ̂ si̍p-thòn tén hó-tô Kûng-sṳ̂ ke ngièn-fat kî-kèu, yî-khi̍p yit-sia thô-thàn fat-thûng kî kûng chhòng lâu Tha̍t-so hòng-thai ke fî-kî chṳ-chho chhòng tén. Kì hàn-he Fap-koet chan-lio̍k fu̍t-thàn ngièn-kiu lâu vu̍t-lî sṳ̍t-ngiam ke fu̍t-sîm, yúng-yû Ngièn-chṳ́ nèn ngièn-kiu chûng-sîm lâu seu chhèu kit kông kie-va̍k tén hí-tô kô tôn kî-su̍t kî-kèu, chhṳ́-ngoi hàn-yû sîn chhòi-liau lâu na̍p mí kî-su̍t fông-mien ke ngièn-kiu kî-kèu. Bordeaux ke Thai-ho̍k ho̍k-sâng sú chhêu-ko 100,000 ngìn, kau-yuk kî-kèu yû Bordeaux chṳn-chhṳ ngièn-kiu ho̍k-yen, thûng sin lâu sîn-vùn ho̍k-yen lâu fap-li̍t ho̍k-káu. Fap-koet Koet-li̍p Fap-kôn Ho̍k-káu ya chhai Bordeaux, he Fap-koet fap-kôn ke yèu-làm.

Bordeaux .
Bordeaux Vûn-chông.
Bordeaux .
Porte Cailhau
Column of the Girondins on the Esplanade des Quinconces
The church of St Pierre
Façade of the Church of the Holy Cross
Place de la Bourse at night with the Miroir d'eau and tram
Church of Notre Dame

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Bordeaux siông-koân ke tóng-on.