Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng

Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng, 1938-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit - ), chhiòn-miàng Beatrix Wilhelmina Armgard, chên ngim Hò-làn ńg-vòng, vì Hò-làn Vòng-koet só hàm 4-koet ke koet-kâ Ngièn-sú.

Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng.
Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng.

Sâng phìn phiên-siá

Chṳ́ sṳ̀ phiên-siá

Siông-kôan thiàu muk phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá