Barneveld

Barneveld he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 176.69 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 54,176-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Barneveld .
Barneveld Khì-chì
Barneveld Vûn-chông
Barneveld .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯