Bangka-tó (Yin-nì-ngî: Pulau Bangka) he Yin-nì Bangka-Belitung Khiùn-tó ke tó chṳ̂-yit. Sén-fú he Pangkal Pinang. Mien-chit yok 11,910 phìn-fông kûng-lî.

Bangka-tó

Kîn-chiPhiên-siá

Chhṳ-chhiùng 1710-ngièn yî-lòi, Bangka tó-yí he sṳ-kie sông chú-yeu ke siak sán-thi, siak kûng-ngia̍p yù Yin-nì chṳn-fú lúng-thôn. Pâng-kâ-tó ya chhut-sán Fû-chiau.

Kî-mìnPhiên-siá

Bangka-tó ngìn-khiéu yok 626,955-ngìn, kî-mìn he Mâ-lòi-chhu̍k Yin-nì-ngìn lâu Hon-chhu̍k Hak-kâ-ngìn vì-chú. Kî-mìn chûng yit-pan chhai lien-siak-chhòng kûng-chok, nang yit-pan chhai Fû-chiau nùng-chhòng kûng-chok.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá