Baden-Württemberg

Baden-Württemberg he Tet-koet sî-nàm-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Baden-Württemberg thú-thi mien-chit vi 35,751.65 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 10,569,111-ngìn (2012-ngièn), sú-fú Stuttgart.

Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg Khì-chì.
Baden-Württemberg Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Chú-yeu Sàng-sṳ編輯

Thoi-ma Sàng-sṳ
(stadtkreise)
Mien-chit (km2) Ngìn-khiéu
1997
Ngìn-khiéu
2007
Thi-khî
(regierungs-
bezirk
)
A Baden-Baden 140.18 52,672 54,853 Karlsruhe
B Freiburg
im Breisgau
153.06 200,519 219,430 Freiburg
C Heidelberg 108.83 139,941 145,311 Karlsruhe
D Heilbronn 99.88 120,987 121,627 Stuttgart
E Karlsruhe 173.46 276,571 288,917 Karlsruhe
F Mannheim 144.96 310,475 309,795 Karlsruhe
G Pforzheim 98.02 118,079 119,423 Karlsruhe
H Stuttgart 207.35 585,274 597,176 Stuttgart
I Ulm 118.69 115,628 121,434 Tübingen

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯