Ansbach he Tet-koet Bayern-pâng ke yit-chho Chhṳ̍t-hot-sṳ, thùng-sṳ̀ ya-he Mittelfranken Hàng-chṳn-khî lâu Ansbach-yen ke sú-fú. Chúng mien-chit 99.91 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 40,296-ngìn.

Ansbach.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá