Albert Einstein

Liá-piên "Albert Einstein" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"阿爾伯特·愛因斯坦" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Albert Einstein (Tet-ngî: Albert Einstein, 1879-ngièn 3-ngie̍t 14-ngit-1955-ngièn 4-ngie̍t 18-ngit), ngi-sṳ̍p sṳ-ki Yù-thai heu-yí lî-lun Vu̍t-lî ho̍k-kâ, chhóng-li̍p Siông-tui-lun, hien-thoi Vu̍t-lî-ho̍k ke lióng-thai chṳ̂-chhû chṳ̂-yit. Sûi-yèn Einstein ke chṳt-nèn fông-chhàng-sṳt E = mc2 chui chho̍k-miàng, kì yîn-vi "tui lî-lun vu̍t-lî ke kung-hien, thi̍t-phe̍t he fat-hien kông-thien háu-yin" yì-yèn tet-tó 1921-ngièn Nobel Vu̍t-lî-ho̍k chióng. Einstein chúng-khiung fat-péu sâm-pak tô phiên khô-ho̍k lun-vùn lâu yit-pak ńg-sṳ̍p-phiên fî-khô-ho̍k chok-phín. Einstein pûn chhṳ̂n-cho he "hien-thoi vu̍t-lî ho̍k chṳ̂ fu" khi̍p ngi-sṳ̍p sṳ-ki sṳ-kie chui chhung-yeu khô-ho̍k-kâ chṳ̂-yit.

Ke-ngìn sên-fa̍t編輯

Einstein yî 1879-ngièn 3-ngie̍t 14-ngit chhut-sên chhai Tet-koet Ti-koet chṳ̂ Württemberg Vòng-koet Ulm-sṳ. Kì ke fu-chhîn Hermann Einstein he yit-miàng sông-ngìn. Kì ke mû-chhîn Pauline Kochhe yit-vi Yîm-ngo̍k-kâ. Einstein yit-kâ mò chûn-sùn Yù-thai-kau kûi-kí ke Yù-thai-ngìn.

Kau-yuk poi-kín編輯

Ho̍k-sot khói yèu編輯

Sa-fi fa̍t-thung編輯

Chú-yeu chok-phín編輯

Chhâm-siòng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯