Aberdeen (Yîn-ngî: Aberdeen), Yîn-koet Scotland thi-khî ke chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit, he Scotland 6 ke chṳ́ thin sṳ chûng, ngìn-khiéu phài-hàng thi-sâm ke sàng-sṳ (2013-ngièn sṳ̀ thúng-kie vì 227,130 ngìn [1]). Mien-chit 186km². Kâi sṳ vi-yî Scotland tûng-pet-phu, pet-mien ke Don-hò (River Don) lâu nàm-mien thit yî hò (River Dee) ke hò-khiéu chṳ̂-kiên, he Pet-hói hói-pin ke chú-yeu hói-kóng. [2] Chhai 18 Sṳ-ki chûng-ya̍p to 20 Sṳ-ki chûng-ya̍p ke 200-ngièn kiên, Aberdeen kien-chuk thúng-yit chhái-yung fôi-set Fâ-kong-ngâm, yîn yì yû “ Fâ-kong-ngâm sàng ” (Granite City) chṳ̂ chhṳ̂n, yu yîn-vì Fâ-kong-ngâm chûng yùn mû ke ngiùn set kông chhe̍t yì pûn chhṳ̂n-vì “ ngiùn sàng ” (Silver City). [3] 1970-ngièn thoi fat-hien liáu Pet-hói yù thièn chṳ̂-heu yu fe̍t-tet liáu “ Êu-chû sa̍k yù chṳ̂ tû ” (Oil Capital of Europe) fò “ Êu-chû nèn-ngièn chṳ̂ tû ” (Energy Capital of Europe) tén chhṳ̂n-fû. [4]

Aberdeen.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Kín-tiám 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Hàng-chṳn 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯

  1. "Table 2: Estimated population by sex, single year of age and administrative area, mid-2013". www.Gro-scotland.Gov.Uk/statistics/theme/population/estimates/mid-year/mid-2013/index.Html. 26 June 2014 chhà-khon. 
  2. "Mid-2011 Population Estimates Scotland". Gro-scotland.Gov.Uk. 8 November 2012 chhà-khon. 
  3. "The Granite City". Aberdeen and Grampian Tourist Board. Archived from the original on 5 February 2007. 8 February 2007 chhà-khon. 
  4. "About Aberdeen". University of Aberdeen. Archived from the original on 5 February 2007. 8 February 2007 chhà-khon.