12-ngie̍t 23-ngit (nùng-la̍k)

12-ngie̍t 23-ngit he nùng-la̍k 12-ngie̍t ke thi 23 ngit.

<< nùng-la̍k 12-ngie̍t >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
nùng-la̍k ngie̍t-la̍k
  • chi-cho (yit-pân chhai 12-ngie̍t 23-ngit; na-he liá ngièn yû yun 12-ngie̍t, chhiu chhai yun 12-ngie̍t 23-ngit)

Sṳ-khien

phiên-siá