.io he Yîn-koet Hói-ngoi Liâng-thi Yîn-koet liâng Yin-thu-yòng Liâng-thi Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá