Wikipe-tan holding sign cropped.png

Fôn-ngiàng

Ngì hó , Fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-chhia ngì tui Wikipedia ke him-chhi lâu kung-hien, hî-mong ngì chiông-voi hí-fôn liá-piên. Chhù-liáu Fôn-ngiàng chhṳ̀ ngoi, ya chhiáng-ngì liáu-kié yî-ha chhung-yeu vùn-chông:

Tsṳn-tshet
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-chá tet-tó su-khièn,
thùng-yi chhai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Chhiáng to Thèu-ya̍p Thó-lun mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Chhiâm-miàng, fông-sṳt chṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
  • Sîn-sú yin-kôi chu-yi ke chhit-chúng Sòng-kien Chho-ngu.
  • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Chhiáng chhai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo chiông-voi lòi thì-kiûng pông-chhu.
  • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû chṳ̂ chhṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: El caballero de los Leones (對話) 15:18, 27 十月 2015 (UTC)

cdo wiki編輯

Hi, Tshong-tin-nyin. I am campaigning for sysop in cdo wiki. Can you vote for me? Thanks.--El caballero de los Leones (對話) 15:18, 27 十月 2015 (UTC)

Translation of templates編輯

Hi Tshong-tin-nyin ,

Could you help translate the Mandarin portion of these templates into Hakka Chinese characters? Thanks.

--DaveZ123 (對話) 08:30, 18 十二月 2015 (UTC)

Also, how do Hakka people say "Did you know? / 你知道嗎? --DaveZ123 (對話) 10:42, 18 十二月 2015 (UTC)