Khôi-khí chú sién-tân

Liá-ya̍p tông-chhièn mò nui-yùng, ngì cho-tet chhai khì-thâ sêu-chhìm liá-ya̍p phiêu-thì, sêu-chhìm yû-kôan ngit-chì fe̍t phiên-siá liá-ya̍p.

返回到 "Manubot" 的使用者頁面。