Wikipe-tan holding sign cropped.png

Fôn-ngiàng

Ngì hó , Fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-chhia ngì tui Wikipedia ke him-chhi lâu kung-hien, hî-mong ngì chiông-voi hí-fôn liá-piên. Chhù-liáu Fôn-ngiàng chhṳ̀ ngoi, ya chhiáng-ngì liáu-kié yî-ha chhung-yeu vùn-chông:

Tsṳn-tshet
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-chá tet-tó su-khièn,
thùng-yi chhai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Chhiáng to Thèu-ya̍p Thó-lun mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Chhiâm-miàng, fông-sṳt chṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
  • Sîn-sú yin-kôi chu-yi ke chhit-chúng Sòng-kien Chho-ngu.
  • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Chhiáng chhai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo chiông-voi lòi thì-kiûng pông-chhu.
  • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû chṳ̂ chhṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: Chrysolophus pictus (對話) 04:26, 5 十月 2015 (UTC)--Chrysolophus pictus (對話) 04:26, 5 十月 2015 (UTC)

Thank you編輯

Thank you for your support! --Chrysolophus pictus (對話) 05:01, 5 十月 2015 (UTC)

Hello編輯

Hello, may I ask you about Hakka grammar?

In Taiwanese Hakka, which is correct word for "in, on"? (function word to indicate inclusion, location, or position) chhai / 在 or tî / 底? example when you say, "Where are you?" which is correct or more common usage; "在nai位" or "底nai位"? thank you Cun Cun (kâu-liù) 09:42, 13 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

thanks!! Cun Cun (kâu-liù) 02:10, 20 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

Help編輯

Can you help me to delete the article 李和星. This page contained hoax and irrelevant personal information, most probably created by the user itself. The references also lead to dead link and failed to give clear information. This page's interwiki in Indonesian Wikipedia has been deleted and it seems he attempted to created much page in Zh, Gan, Minnan, Korean wikipedia. Need to delete all of them. Thanks Cun Cun (kâu-liù) 04:45, 21 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

Thanks, I have asked our administrator on Wikidata to solve this  ;) Cun Cun (kâu-liù) 03:32, 24 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

為麼个愛用韓國話編輯

文在寅做麼个做毋得用客家話來寫(Vûn Chhai-yîn),定做愛用韓國話?恁樣个話,中文維基百科朴槿惠條目亦愛改作均會·帕爾克(Geun-hye Park)?

漢字文化圈因為使用漢字,毋用漢字命名个話,𠊎認為應該用本地話。--S099001kâu-liù 交流) 11:22, 4 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)

如果這樣,怎麼會有Yâ-sû這命名的存在?還有,您在其他韓國總統頁面的編輯,也不是採用其羅馬字,而是採用其英文姓名,這樣應該屬於已有其官方翻譯卻未翻譯的專有名詞吧?--S099001kâu-liù 交流) 01:32, 11 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)

ESEAP Conference 2018編輯

Hello all,

Scholarship applications for ESEAP Conference 2018 is now open!

ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities around the ESEAP regions. ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5-6 May 2018, this is the first regional conference for the Wikimedia communities around the regions.

Full scholarships are subject to quotas, maximum two people per country and your country is eligible to apply, visit this page.

We also accept submissions of several formats, including:

  • Workshop & Tutorial: these are presentations with a focus on practical work directed either to acquiring a specific skill or doing a specific task. Sessions are 55 minutes led by the presenters in a classroom space suitable for laptops and work.
  • Posters: A2-size format to give news, share your community event/program, set out an idea, propose a concept, or explain a problem. The poster itself must be uploaded to Wikimedia Commons with a suitable license.
  • Short Presentation/Sharing talks: 10-15 minutes presentation on certain topic.

Deadline for submissions and scholarship applications is on 15 March 2018. If you have any question, don't hesitate to contact me or send your e-mail to eseap模板:@wikimedia.or.id.

Best regards,

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
  • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
  • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
  • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap模板:@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (kâu-liù) 06:17, 8 Sâm-ngie̍t 2018 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)