Sṳ̂-é

(Chhùng-thin-hiong chhṳ 獅子)

Sṳ̂-é (獅仔) he yit-chúng sên-chhùn chhai Fî-chû lâu Â-chû ke thai-hìn Meu-khô thung-vu̍t, hiùng-sin ke chûng-mô he khì thi̍t-chṳ̂n chṳ̂-yit. Sṳ̂-é he thai-hìn meu-khô thung-vu̍t chûng chui sṳ̀n-kûng ke yit-chúng thung-vu̍t, ko-hi kí fûn-phu chhai tô-ke chû, kîm-ngit kí ke sên-chhùn fàn-kín yí-kîn siông-tông séu.

Sṳ̂-é


Thi̍t-chṳ̂n編輯

Sên-fa̍t fàn-kín編輯

Sên-fa̍t fông-sṳt編輯

Vî-hia̍p編輯

Chhâm-kháu編輯

Chhâm-siòng編輯