Tên-vi - 其它語言

Tên-vi有 10 種其它語言可用。

Chón-thèu to Tên-vi.

語言