"Chit-sok thung-vu̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|490px| ''' Tsit-sok-thûng-vu̍t-mùn ''' (脊索動物門, Chordate) he Thûng-vu̍t-kie chui kô-tén ke mùn. Th...)
 
無編輯摘要
Thûng-sòng sot ke [[Tsit-tshûi thûng-vu̍t-ho̍k]] he chṳ́ ngièn-kiu tsit sok thûng-vu̍t ke yit-ke [[Thûng-vu̍t-ho̍k]] fûn-kî, yì fî kiùn ngièn-kiu Tsit-tshûi thûng-vu̍t â mùn.
Hien-chhùn ke tsit sok thûng-vu̍t chṳ̂-kiên ke kôan-he yì hâ-mien ke [[hì-thúng fat-sâng su]] só sṳ. Kì fò chhòn-thúng ke fûn-lui lui-khiùn mò chṳ̂n-hó ke vut ha̍p, só-yî tui Tsit-tshûi thûng-vu̍t ke fûn-lui hàn chhùn-chhai châng lun, chhìn-kón kì-têu kiên ke kôan-he yí-kîn káu tet hàn chhîn-chhú liáu.
 
 
[[Category:Thûng-vu̍t]]
1,462

次編輯