"Hiông-Kóng Chhàm" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
|1=月台
|2=恒生}}
{{Otheruses|紅磡站|subject=[[香港]][[港鐵]]{{東涌綫}}和{{機場快綫}}上 tsṳ ̂一個車站|other=[[京九鐵路]]位于[[香港]] tsṳ̂ 車站}}
{{香港鐵路車站
|name=香港
|}
|}
[[File:Art in MTR HKStation CentralSubway SwiftandSafe GaylordChan HongKong.jpg|thumb|250px|位於[[干諾道|干諾道中]]行人隧道 tsṳ̂ 藝術品]]
[[File:Hong Kong MTR Concourse.JPG|thumb|250px|[[機場快綫]]市區預辦登機服務櫃檯]]
[[File:MTR HOK (28).JPG|thumb|250px|德忌利士街大堂]]
[[File:MTR HOK (3).JPG|thumb|250px|位於東涌綫大堂 tsṳ̂ 自助客務機]]
[[File:MTR HOK (16).JPG|thumb|250px|連接機場快綫預留大堂及預留月台 tsṳ̂ 扶手電梯預留位]]
[[File:HongKongStationplatform1 20070922.jpg|thumb|250px|東涌綫月台]]
[[File:HongKongStationMTRConcourse 20070922.jpg|thumb|250px|東涌綫大堂]]
匿名使用者