"Yên-yèn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
3 ke phiêu-chhiam: 已被回退 sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
actorSetLaughing.jpgthumbrightYênyèn
[[File:ActorsOffSetLaughing.jpg|thumb|right|Yên-yèn]]
Yên-yèn' he ch chôn-cht yênchhut ft-cháchhai peu-yênngisut chûng pan-yên mêuchúng kok-setke ngìnvutKînsòng yungchhaithienyángthienskhiakchhòngkóngpôténténmòithítôngchûng.
'''Yên-yèn''' (演員) he chṳ́ chôn-chṳt yên-chhut, fe̍t-chá chhai péu-yên [[ngi-su̍t]] chûng pàn-yên mêu-chúng kok-set ke ngìn-vu̍t. Kîn-sòng yung-chhai [[thien-yáng]], [[thien-sṳ]], [[khia̍k-chhòng]], [[kóng-pô]] tén-tén [[mòi-thí]] tông-chûng.
[[Category:Yên-yèn]]
 
[[Category:Yên-yèn]]