"Sâng-vu̍t fûn-lui-fap" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Chhù-chhîn só-yû ke hong-mien nui-yùng
(Sîn hong-mien: '''Sâng-vu̍t fûn-lui-fap''' he sâng-vu̍t-ho̍k tú tui sâng-vu̍t ke vu̍t-chúng fûn-lui ke yit chúng fông-fap. Kîm-ha ke sâng-vu̍t fûn-lui-fap chiông só-…)
 
(Chhù-chhîn só-yû ke hong-mien nui-yùng)
3 ke phiêu-chhiam: 清空 sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
'''Sâng-vu̍t fûn-lui-fap''' he [[sâng-vu̍t-ho̍k]] tú tui [[sâng-vu̍t]] ke vu̍t-chúng fûn-lui ke yit chúng fông-fap.
 
Kîm-ha ke sâng-vu̍t fûn-lui-fap chiông só-yû ke sâng-vu̍t yung kie (界), mùn (門), kông (綱), muk (目), khô (科), su̍k (屬), chúng (種) lòi fûn-lui.
 
[[Category:Sâng-vu̍t]]