"Marche" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mâ-ngì-khái to Marche
無編輯摘要
 
[[File:Sirolo-vista_conero.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Indesit_Headquarter.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
''' Mâ-ngì-kháiMarche ''' ([[Yi-thai-li-ngî]]: Marche {{IPA-it|ˈmarke}}) he [[Yi-thai-li]] chûng-phu ke yit-ke Thai-khî, pet kie lâu [[NgieEmilia-mí-li-â Lò-mâ-nyapRomagna]] Thai-khî siông-lìn, [[Thok-sṳ̂-khà-na̍pToscana]] Thai-khî vi-yî mâ ngì kháiMarche sî-pet, sî lìn [[Vung-pu-lî-âUmbria]], nàm-lìn [[â pu lû tsóAbruzzo]] fò [[Là-chhè-oLazio]], yì tûng-mien chet yû [[Â-tet-lî-âAdriatic-hói]].
Thai-khî ke Sú-fú he [[ôn khô na̍p]]. Thai-khî fûn sṳ̀n Ńg-ke sén:[[ôn khô na̍p]] sén, [[â sṳ̂ khô li phì chhiet nok sén]], [[fi ngì mo̍k sén]], [[mâ chhiet là thap sén]] (kú-thoi [[phì chhiet lìm]] thi-khî chhiòn-kin) khi̍p [[phi sat lò fò vû ngì pí nok sén]], yì [[phi sat lò fò vû ngì pí nok sén]] yù lióng-ke chhòn-thúng sông fûn-khôi ke phi sat lò sén khi̍p vû ngì pí nok sén chû-sṳ̀n, yî-chhièn he kú Lò-mâ ke vû ngì pí nok hàng sén.
 
Thai-khî ke Sú-fú he [[ôn khô na̍pAncona]]. Thai-khî fûn sṳ̀n Ńg-5 ke sén:[[ôn khô na̍pAncona-sén]] sén, [[â sṳ̂ khô li phì chhiet nokAscoli Piceno-sén]], [[fi ngì mo̍k Fermo-sén]], [[mâ chhiet là thap Macerata-sén]] (kú-thoikhi̍p [[phìPesaro chhietlâu lìm]] thiUrbino-khî chhiòn-kin) khi̍p [[phi sat lò fò vû ngì pí nok sén]], yì [[phiPesaro sat lò fò vû ngì pí noklâu Urbino-sén]] yù lióng-ke chhòn-thúng sông fûn-khôi ke phi sat lò Pesaro-sén khi̍p vû ngì pí nok Urbino-sén chû-sṳ̀n, yî-chhièn he kú Lò-mâ ke vû ngì pí nokUrbino hàng -sén.
Chhai 2004-ngièn, mâ ngì khái ke thi Ńg-ke sén, [[fi ngì mo̍k sén]] thèu piàu kiet-thin yî 2009-ngièn kâ-ngi̍p mâ ngì khái. Mâ ngì khái ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ lâu khì-thâ Yi-thai-li ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ m̀-thùng, chú-yeu he yîn-vì Thai-khî ke thi-hìn: khî nui chhù-liáu yû yit-sia hò kuk fò hói-ngan ke ha̍p chhòng thi-tai chṳ̂-ngoi, khì yì phu-fûn tû-he sân-khî. Chhai 19 Sṳ-ki yit-thiàu yù [[pok lo̍k nì â]] to [[pu ngì thit sî]] ke thiet-lu lièn-chiap liáu cháng-ke mâ ngì khái ke hói-ngan sien, yì chhai-nui-liu̍k, tô sân ke fàn-kin lin to chhṳ̍t chṳ-kîm-ngit, nui-liu̍k yù nàm to pet ke lièn-hì chhù-liáu yit-sia kôan ài sông ke khi khu sân lu chṳ̂-ngoi, tû hó-séu chiap-tshuk.
 
Chhai 2004-ngièn, mâ ngì kháiMarche ke thi Ńg-5 ke sén, [[fi ngì mo̍k Fermo-sén]] thèu piàu kiet-thin yî 2009-ngièn kâ-ngi̍p mâ ngì kháiMarche. Mâ ngì kháiMarche ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ lâu khì-thâ Yi-thai-li ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ m̀-thùng, chú-yeu he yîn-vì Thai-khî ke thi-hìn: khî nui chhù-liáu yû yit-sia hò kuk fò hói-ngan ke ha̍p chhòng thi-tai chṳ̂-ngoi, khì yì phu-fûn tû-he sân-khî. Chhai 19 Sṳ-ki yit-thiàu yù [[pok lo̍k nì âBologna]] to [[pu ngì thit sîBrindisi]] ke thiet-lu lièn-chiap liáu cháng-ke mâ ngì kháiMarche ke hói-ngan sien, yì chhai-nui-liu̍k, tô sân ke fàn-kin lin to chhṳ̍t chṳ-kîm-ngit, nui-liu̍k yù nàm to pet ke lièn-hì chhù-liáu yit-sia kôan ài sông ke khi khu sân lu chṳ̂-ngoi, tû hó-séu chiap-tshuk.
 
==Li̍t-sṳ́==
匿名使用者