"Firenze" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ to Firenze
無編輯摘要
[[File:Palazzo_Pitti_Gartenfassade_Florenz.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Calcio_Storico_Corteo.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
''' Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂''' ({{lang-it|Firenze}}, {{lang-la|Florentia}}, Yi-thai-li sṳ̂ -kô: {{lang|it|Fiorenza}}, Yîn-ngî: {{lang|eng|Florence}}) he [[Yi-thai-li]] chûng-phu <ref>http://ec.Europa.Eu/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.Cfm?List=nuts Nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Unione Europea</ref>[[Thok-sṳ̂-khà-na̍pToscana |Thok-sṳ̂-khà-na̍pToscana Thai-khî]] lâu [[Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂Firenze-sén]] ke Sú-fú, yúng-yû 366,091 miàng sàng-sṳ ngìn-khiéu <ref>Bilancio demografico anno 2008, dati [http://demo.Istat.It ISTAT]</ref>, he kâi thi-khî mien-chit chui-thai, ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, yî-khi̍p chú-yeu ke Li̍t-sṳ́, vùn-fa fò sông-ngia̍p chûng-sîm. Chhiùng kâi sṳ yèn-chhûn chhut hi ke Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂Firenze - phú là thok[[Prato]] - phì sṳ̂ thok â[[Pistoia]] Tû-fi-khî khiung yû 1,506,098 miàng kî-mìn.
 
Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂Firenze chên-kîn chhòng-khì chhú-yî [[mî thi khìMedici kâ-chhu̍k]] khúng-chṳ chṳ̂-hâ, he Êu-chû chûng Sṳ-ki chhùng-yeu ke vùn-fa, sông-ngia̍p fò kîm-yùng chûng-sîm, pin chên yit-thu he [[Yi-thai-li thúng-yit]] heu ke [[sú-tû]] (1865-1871-ngièn).
 
Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂Firenze pûn ngin-vì he [[vùn -ngi fu̍k-hîn]] yun-thûng ke tan-sâng thi, [[ngi-su̍t]] lâu [[kien-chuk]] ke yèu làm chṳ̂-yit, yúng-yû chung-tô ke Li̍t-sṳ́ kien-chuk, fò chhông phín fûng-fu ke Pok-vu̍t -kwón (chû yì [[vû fui tsṳUffizi -su̍t -kwón]], [[ho̍k-yenGalleria mî su̍t kwóndell'Accademia]], [[pâ khiet lòBargello -su̍t -kwón]], [[pitPalazzo thì kiûngPitti]] nui ke [[phaGalleria là thì nâ mî su̍t kwónPalatina]] tén). [[Li̍t-sṳ́]] sông yû hí-tô [[vùn-fa]] miàng-ngìn tan-sâng, fa̍t-thûng yî chhṳ́ thi, pí-kha chho̍k-miàng ke yû [[sṳ̂ ngìn]] [[thanDante tênAlighieri]], [[va̍k -kâ]] [[lie̍tLeonardo oda na̍p tô tha̍t fûn khìVinci]], [[mí khôi lóng kî lòMichelangelo]], Khô-ho̍k-kâ [[ka liGalileo lio̍kGalilei]], chṳn-chhṳ-lî-lun kâ [[mâ kî vì liMachiavelli]], tiâu sok kâ [[tô na̍p thai lòDonatello]] tén. <!-- 1982-ngièn, --> Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂Firenze Li̍t-sṳ́ chûng-sîm pûn lie̍t-vì [[sṳ-kie vùn-fa vì-sán]].
 
==Li̍t-sṳ́==
匿名使用者