"Thai-hòn Mìn-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
== Chṳn-chhṳ ==
==Hàng-chṳn kón-khî==
Thi̍t-phe̍t-sṳ yù 1 chiakchak:
*[[Seoul|Seoul Thi̍t-phe̍t-sṳ]] (서울특별시)
Kóng-vet-sṳ yù 6 chiakchak:
*[[Busan|Busan Kóng-vet-sṳ]] (부산광역시)
*[[Daegu|Daegu Kóng-vet-sṳ]] (대구광역시)
*[[Daejeon|Daejeon Kóng-vet-sṳ]] (대전광역시)
*[[Ulsan|Ulsan Kóng-vet-sṳ]] (울산광역시)
Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-sṳ yù 1 chiakchak:
*[[Sejong Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-sṳ]] (세종특별자치시)
Tho yù 8 chiakchak:
*[[Gyeonggi Tho]] (경기도)
*[[Gangwon Tho (Nàm Hòn)|Gangwon Tho]] (강원도)
*[[Gyeongsang Pet-tho]] (경상북도)
*[[Gyeongsang Nàm-tho]] (경상남도)
Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho yù 1 chiakchak:
*[[Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho]] (제주특별자치도)
 
匿名使用者