"Lai Chhîn-tet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: 檔案:臺灣行政院長賴清德與前院長林全於內閣交接典禮 Taiwanese Premier Lai Ching-te and outgoing Premier Lin Chuan at the cabinet transition ceremony in Tai…
(Sîn hong-mien: 檔案:臺灣行政院長賴清德與前院長林全於內閣交接典禮 Taiwanese Premier Lai Ching-te and outgoing Premier Lin Chuan at the cabinet transition ceremony in Tai…)
1 ke phiêu-chhiam: 2017 原始碼編輯
(無差異)
171

次編輯