Fòng-chṳ lon-yung ko-li-hi sat-chṳ

防濫用過濾器導航首頁 | 最近過濾器變更 | 檢查過去編輯 | 濫用日誌

歡迎使用防濫用過濾器管理介面。防濫用過濾器是針對所有編輯動作進行自動化判斷的軟體機制。本介面包含了現有的過濾器清單並允許修改。

在最近 175 次近期變更中,有 0(0%)個過濾器達到 1,000 次的比較條件限制,且有 2(1.14%)次近期變更符合其中至少一個已開啟的過濾器。

所有過濾器

搜尋選項Chán-khôiChap-thia̍p
過濾器 ID 公開描述 處理方式 狀態 最後修改: 可見性
1 清空頁面 Chú-chṳ́ Khí-yung 14:59, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開
2 建立短个文章 Kín-ko、Chú-chṳ́、Phiêu-chhiâm Khí-yung 14:59, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開
3 毋係客家話 Kín-ko、Chú-chṳ́ Khí-yung 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開
4 無頂高該段簡略介紹个條目 Phiêu-chhiâm 已停用 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 非公開
5 添加無麼個意思个符號 Kín-ko、Phiêu-chhiâm Khí-yung 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開
6 添加電郵地址(E-mail Address) Kín-ko、Phiêu-chhiâm Khí-yung 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開
7 測試當好搞 Phiêu-chhiâm Khí-yung 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 非公開
8 添加其他語言个連結 Kín-ko、Chú-chṳ́ Khí-yung 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開
9 禁止IP用戶建立其他个用戶頁 Chú-chṳ́ Khí-yung 15:00, 28 Liuk-ngie̍t 2021Xaosfluxkâu-liù | Kung-hien 公開