Khôi-khí chú sién-tân

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet - 其它語言

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet有 282 種其它語言可用。

Chón-thèu to Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.

語言