"Chhit-piên-hìn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
:<math>S = \frac{7}{4}a^2 \cot \frac{\pi}{7} \approx 3.63391 a^2</math>
 
Chang chhit-piên-hìn put-nèn-kèu tân yung mò khat thu ke chhṳ̍t-chhak lâu yèn-kûi lòi [[chhak kûi chok thù | chok thù]], put-ko ngiâ-yû yit pá yû khat thu ke chhak chet cho-tet. Liá-chúng fùi-va̍k ke fông-fap chhṳ̂n chṳ̂ vì [[néu sî sṳ̂ chok thù fap]]. Tân yung mò khat thu chhṳ̍t-chhak lâu yèn-kûi put-khó-nèn chok chhut chang chhit piên hìn he yîn-vì, thûng-ko kôn-chhat fat-hien, <math>2\cos\frac{2\pi}{7}\approx 1.247</math> he put-khó yok [[sâm chhṳ tô-hong sṳt]]<math>f(x)=x^3+x^2- 2x-1\,</math> yit-ke làng tiám. Yîn-chhṳ́ liá-ke tô-hong sṳt he:<math>2\cos\frac{2\pi}{7}</math> ke [[chui-séu tô-hong sṳt]], thùng-sṳ̀ liá-ke chui-séu tô-hong sṳt ke tô-hong sṳt ke Chhṳ-sú (chui-kô chhṳ 冪) pit-sî he 2, su̍k-yî [[khó kèu-chho sú]].
 
Kiùn-kiùn sṳ́-yung chhṳ̍t-chhak lâu yèn-kûi, cho-tet khiûn sṳ chok chhut chang chhit piên hìn, ngu chhâ thai-yok vì <math>\approx 0.2%</math>. Sat A vì yèn chû sông yit-tiám, chok yèn fû <math>BOC</math>. Nâ mak <math>BD = {1 \over 2}BC</math> thai-yok chhiu-he yèn nui chiap chang chhit piên hìn ke piên-chhòng.
157

次編輯