"3-ngie̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
{{DayInMonth|3}}
'''3-ngie̍t ''' he [[kûng-la̍k]] ngièn-chûng ke thi-sâm-ke [[ngie̍t]], he [[thai ngie̍t]], khiung yû 31 [[thiên]].
 
匿名使用者