"Thi-khiù" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Migrated to Wikidata)
{{twinLAT|地球}}
[[File:Rotating earth (large).gif|right|thumbnail]]
'''Thi-khiù''' he [[Thai-yòng Hì]] chûng-hàng sên chṳ̂-yit, on lì [[Thai-yòng Hì]] yù khiûn khi̍p yén ke chhṳ-si phài-lie̍t vi thi-sâm, kí he Thai-yòng ne-lui thi-hàng sên chûng chui-thai ke,ya-he hien-thoi [[Khô-ho̍k]] muk-chhièn khok-chṳn vì-yit chhùn-chhai sâng-miang ke hàng-sên, Thi-khiù ke ngièn-lìn kû-kie thai-yok yû si-sṳ̍p-ńg yi chhit-chhiên-van ngièn, chhai hàng-sên hìn-sàng heu put-kiú, khó-nèn chên chô-su séu-hìn thiên-thí chhong-kit yì sán-sên yit-ke thiên-yèn ví-sên - [[Ngie̍t-khiû]].
 
地球係太陽系中行星之一
 
[[Category:Thi-lî]]
 
[[new:बँग्वारा]]
8

次編輯