"Khi̍t-han (Sú-ho̍k)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Hak-ngìn 已移動頁面 Khi̍t-hanKhi̍t-han (Sú-ho̍k)
{{Double image|right|Límite 01.svg|{{#expr: (200 * (800 / 800)) round 0}}|Limit-at-infinity-graph.png|{{#expr: (200 * (619 / 405)) round 0}}||}}
'''Khi̍t-han''' (Limit) he hien-thoi [[Sú-ho̍k]] thi̍t-phe̍t he [[Fûn-sak-ho̍k]] chûng ke kî-chhú khói-ngiam chṳ̂-yit. Khi̍t-han cho-tet yung-lòi mèu-shu̍t yit-ke [[sì-lie̍t]] ke chṳ́ -phiêu yì-lòi yì thai-sṳ̀, sì-lie̍t chûng Ngièn-su ke sin-chṳt pien-fa ke tshi-sṳ. Khi̍t-han ya khó-yî mèu-shu̍t [[hâm-sú]] ke [[chhṳ-pien-sú]] chiap-khiûn mêu yit-ke chhṳ̍t ke sṳ̀-hèu, siông tui-yin ke hâm-sú chhṳ̍t pien-fa ke tshi-sṳ. Chok-vì Mì-chit-fûn lâu Sú-ho̍k fûn-sak ke khì-thâ fûn-kî chui kî-pún ke khói-ngiam chṳ̂-yit, lièn-sa lâu thô-sú ke khói-ngiam tû-he thûng-ko Khi̍t-han lòi thin-ngi ke.
"hâm-sú ke Khi̍t-han" liá-chak khói-ngiam cho-tet kiên yit-pân thi thûi-kóng to [[mióng]] chûng, yì "sì-lie̍t ke khi̍t-han" chet lâu [[Fam-tshiû-lun]] chûng ke khi̍t-han fò yû hiong khi̍t-han ke khói-ngiam me̍t-chhiet siông-kôan.
1,110

次編輯