"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

 
== Li̍t-sṳ́ 歷史 ==
[[File:Flag of the United Kingdom.svg|thumb|right|200px|[[香港旗]]。(1842年–1870年)]]
[[File:Flag of Hong Kong 1871.svg|thumb|right|200px|[[香港旗]]。(1870年–1876年)]]
[[File:Flag of Hong Kong 1876.png|thumb|right|200px|[[香港旗]]。(1876年–1910年)]]
[[File:Flag of Hong Kong 1910.png|thumb|right|200px|[[香港旗]]。(1910年–1941年)]]
[[File:Merchant flag of Japan (1870).svg|thumb|right|180px|[[香港旗]]。(1941年–1945年)香港日治時期]]
[[File:Flag of Hong Kong 1910.png|thumb|right|200px|[[香港旗]]。(1945年–1959年)]]
[[File:Flag of Hong Kong 1959.svg‎|thumb|right|200px|[[香港旗]]。(1959年-1997年)由[[英國旗幟列表|英國藍旗]]和[[香港盾徽]]所組成]]
[[File:Coat of arms of Hong Kong (1959-1997).svg|thumb|180px|right|[[香港盾徽]]]]
[[File:Hong_Kong_Autonomy_Movement_Flag.svg|thumb|200px|香港自治運動組織所使用之龍獅香港旗]]
 
==Tshṳ-yèn thi-lî自然地理 ==
匿名使用者