"Malacca Hói-hia̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p''' (馬六甲海峽, [[Yîn-ngî]]: Strait of Malacca) he vi-yî [[Mâ-lòi Pan-tó]] lâu [[Sû-mùn-tap-lia̍p-tó]] chṳ̂-kiên ke [[Hói-hia̍p]]. Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p chhṳ̀n tûng-nàm — sî-pet chéu-hiong. Kì ke sî-pet tôn thûng [[Yin-thu-yòng]] ke [[Ôn-tha̍t-màn Hói]], tûng-nàm tôn lièn-chiap [[Nàm Chûng-koet Hói]]. Hói-hia̍p chhiòn-chhòng yok 1080 [[kûng-lî]], sî-pet phu chui khôn tha̍t-tó 370 kûng-lî, tûng-nàm phu chui tsak-chhú chṳ́-yû 37 kûng-lî, he lièn-chiap kiêu-thûng [[Thai-phìn-yòng]] lâu [[Yin-thu-yòng]] ke koet-chi súi-tho.
Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p hien-chhai yù [[Sîn-kâ-po]], [[Mâ-lòi-sî-â]] lâu [[Yin-thu-nì-sî-â]] sâm koet khiung-kón.
 
[[Category:Hói-hia̍p]]
714

次編輯