"Tsui-heu ke Sṳ́m-phan" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Tsui-heu ke Sṳ́m-phan''' fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso '''Thai Sṳ́m-phan''' he yit-tsúng tsûng-kau sṳ̂-sióng, tshai sṳ-kie ma̍t-ngit tsṳ-̂sṳ̀ Sṳ̀n voi tshut-hien, tsiông sí-tsá fu̍k-sâng pin tsin-hàng tshài-kiet, fûn-khôi [[yún-sên]]-tsá lâu tá-ngi̍p [[thi-ngiu̍k]]-tsá.
 
[[Category:Kî-tuk-kau]]
[[en:Final Judgement]]
424

次編輯