"Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[File:Heathrow_T5.jpg|right|thumb|400px|Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng.]]
fileheathrowtjpgrightthumb400pxlùtûn Hislu Kichhònglùntunhislu Kîchhòngyînngîlondon hiathrow airporicaegthûngsòng kienchhn vì hislu kichhòngviyîyînkoetyînkaklànThaluntûnHîlìntênkhî lìLùntûn chûngsîm yû Yînli kûnglî yénKaikîchhòn yù baa fchit yàngyun vì yînkoet Hongkhûng lâu vìchn Honkng ke khinéu kîchhòngyîkhipyînlùn Hòngkhûng chúyeu kichhòng ve Lunyi chui chúyeu ke lièngoikîchhòng yahe chhiòn Yînkoet nái ch chhiòn skie chui fàmông ke kîchhòng chyitchhai chhiònkhiù chungtôgkîchhòng chûng phààng thisâmchh yî mîkoet keathitlànthai Kîchhòng lâu chyngkoet kepetkînsytû Koetchi Kîchhòn Yùyîkîchhòng khoichhut chung-tô ke khiamkin hòngpânyîchh yî kiamkin ke hakliòng kieson Hslu Kîchhòng ke hakliùliòng he chukô kechietchngiènHîslu Kîchhòng he chhiònchû chui fànmông ke kîchhòng pípâlìtaikolokkichhòngchip faplànkhietfukcoetchicichhòng ke hakliòng hànyeu kochhut than hòngpân súmuet pí kâi lióng ke chhòng ke chúngfò séu samfubchyitcategoriakichhong
'''Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng''' ([[Yîn-ngî]]: London Heathrow Airport, IATA: LHR; ICAO: EGLL), thûng-sòng kién-chhṳ̂n vì Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng, vi-yî [[Yîn-koet]] [[Yîn-kak-làn]] [[Thai Lùn-tûn]] [[Hî-lìn-tên-khî]], lì [[Lùn-tûn]] chûng-sîm yû 15 Yîn-lî (24 kûng-lî) yén. Kâi [[kî-chhòng]] yù BAA fu-chit yàng-yun, vì [[Yîn-koet Hòng-khûng]] lâu [[Vì-chṳ̂n Hòng-khûng]] ke [[khi-néu kî-chhòng]] yî-khi̍p [[Yîn-lùn Hòng-khûng]] ke chú-yeu kî-chhòng, vì Lùn-tûn chui chú-yeu ke lièn-ngoi kî-chhòng, ya-he chhiòn Yîn-koet nái chṳ chhiòn sṳ-kie chui fàn-mông ke kî-chhòng chṳ̂-yit, chhai chhiòn-khiù chung-tô kî-chhòng chûng phài-hàng thi-sâm, chhṳ yî [[Mî-koet]] ke [[Â-thi̍t-làn-thai Kî-chhòng]] lâu [[Chûng-koet]] ke [[Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng]]. Yù-yî kî-chhòng khôi-chhut chung-tô ke khiam-kin hòng-pân, yîn-chhṳ́ yî khiam-kin ke hak-liòng kie-son, Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng ke hak-liù-liòng he chui-kô ke. Chiet-chṳ 2004-ngièn, Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng he chhiòn [[Êu-chû]] chui fàn-mông ke kî-chhòng, pí [[Pâ-lì]] [[Tai-kô-lo̍k Kî-chhòng]] khi̍p [[Fap-làn-khiet-fuk Koet-chi Kî-chhòng]] ke hak-liòng hàn-yeu kô-chhut 31.5%, than hòng-pân sú-muk chet pí kâi lióng ke kî-chhòng ke chúng-fò séu sâm-fûn-chṳ̂-yit.
 
[[Category:Kî-chhòng]]
23

次編輯